ИНСТАНТ КРЕДИТ
(се пласира единствени преку трговска мрежа т.е. деловни соработници)
Максимален износ

До 320.000 МКД
Задолжителен услов за кредитоспособност: месечен ануитет <= 1/3 плата

Валута

Денарски кредити со МКД клаузула

Каматна стапка

11,25% годишна каматна стапка
(14,47% СВТ за износ на кредит од 320.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 72 месеци и манипулативен трошок 6%)

Рок на отплата

До 72 месеци со вклучен грејс период

Грејс период

До 3 месеци

Манипулативен трошок

3% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД за кредити со редовна камата во грејс периодот

6% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД за кредити со бескаматен грејс период

Трошоци за предвремена отплата

Без трошоци за предвремена отплата

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката и пензионери
Задолжителен сооднос: за износ на кредитот од 60.000 MKD: месечен ануитет <=1/2,5 плата/пензија, а за иснос на кредитот над 60.000 MKD: месечен ануитет <= 1/3 плата/пензија

Обезбедување и потребни документи

1. За вработени / пензионери* кои примаат плата / пензија во НЛБ ТБ:

За кредити до 100.000 МКД

 • Траен налог
 • Меница со менична изјава

За кредити од 100.000 МКД до 200.000 МКД

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Меница со менична изјава

За кредити од 200.000 МКД до 320.000 МКД

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант**
 • Меница со менична изјава

2. За вработени / пензионери* кои не примаат плата / пензија во НЛБ ТБ:

За кредити до 320.000,00 МКД

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант**
 • Меница со менична изјава

*Мах. до 70 години старост до рок на отплата на кредитот за пензионери **Жирантот треба да е вработен во фирма или институција прифатлива за Банката, или пензионер со старост до 72 год. до рокот на отплата на кредитот коj својата пензија ја прима на сметка во Банката

Придобивка

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка

Наменски потрошувачки кредит преку трговци

Намена на кредитот

Кредитот се одобрува исклучиво за купување на производи/услуги од соодветно продажно место

Износ 

 • Од 12.000 до 300.000 МКД

Валута 

 • Денарски кредит

Каматна стапка 

(Годишна)

 
 • 11,00%

СБ согласно важечката регулатива редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите и преку јавните медиуми

Рок на отплата  

 • Од 12 до 48 месеци (4 години) - За кредити до 30.000 МКД
 • • Од 12 до 72 месеци (6 години) - За кредити над 30.000 МКД

Исплата 

Исплата се врши на трансакциска сметка на Продавачот од кој се купува соодветниот производ или услуга

 Месечна отплата 

Еднакви месечни ануитети

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

 • со траен налог
 • преку е-банкинг системот на СБ

Трошоци

БЕЗ административни трошоци
БЕЗ трошоци за предвремена отплата        

Критериуми за кредит  

 • Физички лица, Државјани на Р.М. 
 • Минимален нето приход од 97.200 МКД годишно или 8.100 МКД месечно за секој учесник во кредитот поединечно
 • За клиенти со плата во СБ/ клиенти без плата во СБ и клиенти без пензија во СБ – од 20 години на денот на аплицирање до 67 години на денот на отплата на кредитот.
 • За клиенти со пензија во СБ – до 67 години на денот на отплата ( во случај кога се вклучува ко-кредитобарател/и и сите учесници во кредитот се пензионери во моментот на аплицирање, возраста на еден од учесниците мора да биде до 67 години на денот на отплата, додека возраста на останатите учесници може да биде до 70 години на денот на отплата на кредитот).
 • Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои се членови на потесно семејство (родител, дете, сопруг/a)
 • Освен лице кое е член на потесно семејство (родител, дете, сопруг/а),ко-кредитобарател може да биде и лице кое ги задоволува следните услови:
  • да е клиент со плата во СБ, или
  • да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или во друга банка и со добра кредитна историја

Потребни - документи  

 *1. Потпишана Апликација и Договор за наменски кредит (2 примерока)
  *2. Фотокопија од лична карта или пасош
  *3. -За клиенти кои земаат плата во СБ: потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

    - За сите останати клиенти: Чек од пензија/потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена) , а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања.

  4. Оригинална Про-фактура од продавачот за продажба на производите, потпишана и заверена со печат
  *5. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје
  *6. Други документи по барање на банката

*Се однесува на кредитобарател и ко-кредитобаратели

 

Уни Банка – Потрошувачки кредит

 

 • Најдобри и најповолни услови!
 • Одбери лаптоп, телефон, таблет или пак гејмерски компјутер и плаќај на рати БЕЗ скриени трошоци!
 • Услови
  • БЕЗ административни трошоци
  • БЕЗ трошоци за аплицирање
  • Износ: до 120.000 денари
  • Рок на отплата: до 48 рати
  • Возраст: Од 18-70 години

 

 

ПРИМЕР:

За одобрен кредит со износ од 90.000 денари и рок на отплата на 4 години, ратата изнесува 2.055 денари. За дополнителни информации и начинот на отплата може да се информирате во продажните салони на Анхоч.

Наменски кредит
Таргет група
 • Резиденти на РМ, во редовен работен однос и
 • Сите резиденти на РМ кои имаат редовни примања по основ на пензија
Намена
 • Наменски потрошувачки кредит
Висина на кредит во МКД
 • До 150000 денари
Рок на враќање
 • До 24 месеци
Провизија за одобрување Провизија за одобрување 10-16% од износот на одобрениот кредит, распределен во месечниот ануитет
Можност за предвремено враќање Да
Номинална каматна стапка 5% фиксна за целиот период
Користење на средствата Користење на средствата Одобрениот износ се префрла на сметката на трговецот
Начин на отплата Месечна отплата со еднакви ануитети
Обезбедување *Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување
Општи услови за аплицирање
 • Максимална возраст на клиентот од 73 години на денот на достасување на кредитот;
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката, просечно на ниво на банкарски сектор во категорија Б;
 • Ануитетот да не надминува 50% од платата, за вработени во буџет до 60% од плата.
Неопходна документација
 • Копија од лична карта на кредитобарателот;
 • ЕЗБО број (од здравствена легитимација) и Извод од трансакциска сметка за последните шест месеци, за пензионери пензиски чек
 • ИУТЕ – Кредитни линии

  1. Smart 0% 6M
  • 0% КАМАТА!
  • Потпиши преку мобилната апликација MyIute или онлајн
  • Подигни си го производот ВЕДНАШ!
  • Првата рата се плаќа еден месец по одобрувањето
  • Брзо разгледување и одобрување на апликацијата
  • Услови
   • БЕЗ КАМАТА
   • Рок на отплата: 6 месеци
   • Износ: од 1.000 до 38.000 денари
   • Административни трошоци: 3% од износот
   • Возраст: Од 18-75 години со докажани приходи
  • Потребни документи
   • Важечка лична карта или пасош

   

  1. Smart 0% 4M
  • 0% КАМАТА!
  • Потпиши преку мобилната апликација MyIute или онлајн
  • Подигни си го производот ВЕДНАШ!
  • Првата рата се плаќа еден месец по одобрувањето
  • Брзо разгледување и одобрување на апликацијата
  • Услови
   • БЕЗ КАМАТА
   • Рок на отплата: 4 месеци
   • Износ: од 1.000 до 38.000 денари
   • Административни трошоци: 3% од износот
   • Возраст: Од 18-75 години со докажани приходи
  • Потребни документи
   • Важечка лична карта или пасош